Ελαστογραφία μαστών

Home » Μαστός » Ελαστογραφία μαστών

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος κάθε γυναίκας μετά τα 40 έτη , για τον καρκίνο του μαστού, περιλαμβάνει μαστογραφικό και υπερηχογραφικό έλεγχο. Σε νεότερες γυναίκες εντοπίζονται συχνά κατά την κλινική εξέταση ή την ψηλάφηση των μαστών, ευρήματα που απαιτούν υπερηχογραφικό έλεγχο.

Κατά τον προληπτικό ή διαγνωστικό αυτό έλεγχο, εντοπίζονται κυστικά ή συμπαγή μορφώματα με ιδιαίτερα απεικονιστικά χαρακτηριστικά . Ενίοτε για τα μορφώματα αυτά γεννάται  απορία για την σύστασή τους ή προκύπτει υποψία κακοήθειας.

Η ελαστογραφία είναι μια νέα προηγμένη τεχνολογία των σύγχρονων μηχανημάτων υπερήχων και επιτρέπει στον ακτινοδιαγνώστη μαστού που διαθέτει την ανάλογη εκπαίδευση και εμπειρία της μεθόδου, να αναλύσει τα χαρακτηριστικά σύστασης  των μορφωμάτων των μαστών.

Πως γίνεται η ελαστογραφία :

  • Τεχνικά μοιάζει με το υπερηχογράφημα
  • Διαρκεί περίπου 20 λεπτά
  • Το κάθε μόρφωμα ξεχωριστά ελέγχεται με ειδική τεχνική και δύο διαφορετικούς τύπους ελαστογραφίας (SWE & STRAIN) ως προς την σύσταση του και συγκρίνεται με τον φυσιολογικό ιστό αναφοράς.
  • Ο ακτινοδιαγνώστης μαστού σε χρωματικούς πίνακες και πίνακες μέτρησης ελαστικότητας καθορίζει τους ελαστογραφικούς χαρακτήρες του μορφώματος.
  • Στο τέλος το ελαστογραφικό score συνεκτιμάται με τους υπόλοιπους υπερηχογραφικούς χαρακτήρες των ευρημάτων για την τελική διάγνωση.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου συνοπτικά:

  1. Εξέταση αναλυτική που συμπληρώνει τον υπερηχογραφικό έλεγχο.
  2. Μέθοδος που μπορεί να καθορίσει την αναγκαιότητα περαιτέρω ελέγχου ενός μορφώματος του μαστού με μαγνητική τομογραφία ή παρακέντηση – βιοψία.
  3. Σε περίπτωση επανελέγχου η ελαστογραφία μπορεί να καθορίσει αν η σύσταση ενός μορφώματος αλλάζει σημαντικά στο βάθος του χρόνου, απαιτώντας περαιτέρω έλεγχο αυτού με μαγνητική μαστογραφία ή παρακέντηση – βιοψία.

Ο ακτινοδιαγνώστης μαστού πολύ συχνά καλείται με την ελαστογραφία μαστών να οριστικοποιήσει τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά ενός μορφώματος , συντελώντας καθοριστικά στην τελική απόφαση για εκτέλεση βιοψίας και ιστολογικής ταυτοποίησης σε αυτό .

Το κατάλληλο μηχάνημα υπερήχων και η ανάλογη τεχνική πλαισιώνουν την εμπειρία του, με σκοπό την ποιοτική ιατρική διάγνωση.